Dự án tiếng Anh là gì? Hiểu đúng nghĩa thế nào thì được gọi là một dự án?

25/09/2019  Tin Tức

Dự án tiếng Anh là gì?

Dự án tiếng Anh là gì? Dự án là một trong những từ phổ thông, gặp rất nhiều trong đời sống. Và ngay cả trong tiếng Anh, với tình hình hội nhập quốc tế đang phát triển, nhiều người cũng dùng từ “Project” thay cho từ “dự án”.

Dự án tiếng Anh là “Project

Từ vựng chuyên ngành quản lý dự án tiếng anh là gì?

Một số cụm từ chuyên ngành quản lý dự án phổ biến:

Ban Quản lý dự án: Project Management Unit

Kỹ thuật quản lý dự án: Project management techniques

Giám đốc dự án: A project manager

Một chuyên gia về lĩnh vực quản lý dự án: a professional in the field of project management

Một người quản lý dự án nổi tiếng: a famous project manager

Đây là ban quản lý dự án xây dựng: This is the construction project management unit

Quản lý dự án một cách khoa học: to manage projects scientifically

Khóa học quản lý dự án: the project management course

Chứng chỉ đào tạo quốc tế về quản lý dự án xây dựng cấp cao: an international certification of senior construction project management training

Trong giai đoạn thực hiện dự án: In the project execution phase

Một số vấn đề về quản lý dự án: a number of project management problems

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành quản lý dự án theo bảng chữ cái:

A – B – C Từ vựng dự án tiếng anh là gì?

Allocated from State budget: Cấp phát từ ngân sách nhà nước

Amendment of Bidding Documents: Sửa đổi Hồ sơ mời thầu

Advance Payment Security: Bảo đảm tạm ứng

An eligible bidder: Một nhà thầu hợp lệ

Actual Cost (AC): Chi phí thực tế

Actual Duration: Thời lượng thực tế

Administer Procurements: Quản trị mua sắm

Application Area: Lĩnh vực ứng dụng

Access to the site: Ra vào công trường

Acceleration: Đẩy nhanh tiến độ

Activity schedule: Biểu khối lượng công việc

Advance Payment: Tạm ứng

Breakdown of specific work: Bảng phân khả công việc

Bid: Hồ sơ dự thầu, đơn dự thầu

Bid Security: Bảo đảm dự thầu

Bid prices: Giá dự thầu

Bidding Data/Contract Data: Dữ liệu đấu thầu

Bid validity: Hiệu lực của hồ sơ dự thầu

Bill of Quantities/Activity Schedule: Biểu tiên lượng

Bidding documents: Hồ sơ mời thầu

Budgeting procedures: Thủ tục cấp ngân sách

Content: Mục lục, nội dung

Contract: Hợp đồng

Contract Agreement: Thỏa thuận Hợp đồng

Content of Bidding Documents: Nội dung của Hồ sơ mời thầu

Clarification of Bidding Documents: Làm rõ Hồ sơ mời thầu

Currencies of Bid: Đồng tiền của Hồ sơ dự thầu

Cost of bidding: chi phí dự thầu

Control Chart: Biểu đồ kiểm soát

Contract price: Giá Hợp đồng

Communications: Các biện pháp thông tin liên lạc

Concessional credit Khoản vay ưu đãi

Changes in Activity Schedule: Thay đổi lịch tiến độ

Completion of contract: Hoàn thành hợp đồng

Completion date: Ngày hoàn thành

Compensation events: Các trường hợp bồi thường

Contract data: Dữ liệu Hợp đồng

Cost of repairs: Chi phí sửa chữa

Construction project owner: Chủ đầu tư

D – F – G Từ vựng dự án tiếng anh là gì?

Defects: Sai sót (về kỹ thuật)

Delegation: Đại diện

Disputes: tranh chấp

Drawings: Các bản vẽ

Drawing register: Sổ đăng ký bản vẽ

Ensuring the synchronous and consistent characteristics: Đảm bảo tính đồng bộ và nhất quán

Equipment: Thiết bị

Final finalization: Quyết toán

Final report: Báo cáo cuối kỳ

Financial Statements: Báo cáo tài chính

Financial Monitoring Reports: Báo cáo Theo dõi Tài chính

Final account: Quyết toán

Format and signing of Bid: Quy cách và chữ ký trong Hồ sơ dự thầu

Financial management manual: Sổ tay Quản lý Tài chính

Financing parameters: Thông số tài chính

Grace period:  Thời gian ân hạn

H – I – J – K – L – M Từ vựng dự án tiếng anh là gì?

Investment Construction Project: Dự án đầu tư xây dựng công trình

Identification of responsibilities: Phân công trách nhiệm

Initial funding process: Quy trình cấp vốn ban đầu

Indemnities: Bồi thường

Interpretation: Diễn giải

Insurance: Bảo hiểm

Issues for concern: Vấn đề quan tâm

Landscaping: Quy hoạch cảnh quan

Lack of counterpart funds: Thiếu vốn đối ứng

Liquidating the funds on time: Thanh lý vốn đúng hạn

Line agencies of ODA programs, projects: Cơ quan chủ quản chương trình, dự án ODA

Materials: Nguyên vật liệu, vật tư

Management meeting: Họp quản lý, họp điều độ

N – O – P Từ vựng dự án tiếng anh là gì?

ODA Management and Utilization procedure: Quy trình quản lý và sử dụng ODA

Outstanding activities: Vấn đề tồn đọng, vấn đề quan tâm

Payment: thanh toán

Payment certificate: Chứng nhận thanh toán

Personnel: Nhân sự

Project appraisal document (PAD): Tài liệu thẩm định dự án

Project manager: giám đốc dự án

Performance monitoring and reporting: Theo dõi thực hiện và báo cáo

Pre – Bid meeting: họp trước đấu thầu

Possession of the site: Sở hữu công trường

Pooling of funds: Việc góp vốn chung

Plan Risk Responses: Lập kế hoạch đối phó với rủi ro

Planning Processes: Quy trình lập kế hoạch

Planned Value (PV): Giá trị theo kế hoạch

Portfolio: Danh mục đầu tư

Portfolio Management: Quản lý danh mục đầu tư

Predecessor Activity: Hoạt động tiền nhiệm

Prevention and Appraisal Costs: Chi phí ngăn ngừa và đánh giá

Project Scope Statement: Tuyên bố phạm vi dự án

Q – R – S – T – U – V – W – X – Y – Z Từ vựng dự án tiếng anh là gì?

Qualification Pay (QP): Sự trả lương theo sản phẩm

Qualification of the bidder: Năng lực của nhà thầu

Quality control: Kiểm soát chất lượng

Risk Management: Quản lý rủi ro

Record drawings: Bản vẽ hoàn công

Report Performance: Báo cáo hiệu suất

Requirement Management: Quản lý yêu cầu

Service: dịch vụ

Site: hiện trường, công trường,

Site visit: Tham quan hiện trường/công trường

Securities: Các khoản bảo lãnh

Source of funds: Nguồn vốn

Sector or program–based Approach: Tiếp cận chương trình hoặc ngành

Statement of Final Account: Bảng cân đối kế toán cuối cùng

Technical issues: Vấn đề kỹ thuật

Technical Specifications: Chỉ dẫn kỹ thuật

Taking over: bàn giao

Temporary works: Các công trình tạm

Tax: thuế

Termination: Ngừng, chấm dứt

Time control: kiểm soát tiến độ

Tests: Kiểm tra, thử nghiệm

Thumbnail sketches: Bảng tóm tắt tình hình

Uncorrected defects: Các sai sót không được sửa chữa

Variations: Các thay đổi

Từ vựng ngành quản lý dự án công trình thi công tiếng Anh là gì?

Construction project management: Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Construction project owner: Chủ đầu tư

Execution of construction project: Thực hiện dự án đầu tư xây dựng

The Law on construction: Luật xây dựng

Formulation project construction: Lập dự án xây dựng

Pre–feasibility study report: Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi

The feasibility study report: Báo cáo nghiên cứu khả thi

Construction economic – technical reports: báo cáo Kinh tế kỹ thuật

Single – project PMB: Ban quản lý ĐTXD một dự án

Construction execution management: Quản lý thi công xây dựng công trình

Provide information on works in progress: cung cấp thông tin về công trường đang thi công

DỰ ÁN LÀ GÌ?  ĐỊNH NGHĨA VÀ ĐẶC ĐIỂM CHÍNH

Hiểu đúng về định nghĩa và đặc điểm chính của dự án là gì sẽ có tầm quan trọng đáng kể. Bất kỳ dự án nào không chỉ là cách để thực hiện hoặc làm một cái gì đó mà là cơ hội để đạt được kết quả mong muốn bằng cách thực hiện phương pháp quản lý có hệ thống. (Ví dụ: sản xuất sản phẩm hoặc chia sẻ kiến ​​thức).

Một cá nhân hoặc tổ chức tham gia vào các dự án cần hiểu cách giải quyết sự phức tạp của các vấn đề thông qua quản lý dự án. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích “dự án” tiếng anh là gì? Định nghĩa thuật ngữ dự án; và mô tả các đặc điểm chính của dự án và giải thích cách phân biệt dự án với một hoạt động.

Dự án là gì? Định nghĩa

Dự án tiếng Anh là gì? Như đã nói ở trên – Dự án tiếng Anh là “Project”

Dự án là gì?

Một dự án là một nỗ lực tạm thời, độc đáo và tiến bộ hoặc nỗ lực thực hiện để sản xuất một số loại kết quả hữu hình hoặc vô hình. (Một sản phẩm độc đáo, dịch vụ, lợi ích, lợi thế cạnh tranh, v.v). 

Dự án thường bao gồm một loạt các nhiệm vụ liên quan được lên kế hoạch thực hiện trong một khoảng thời gian cố định và trong các yêu cầu và giới hạn nhất định như chi phí, chất lượng, hiệu suất, các nhiệm vụ khác.

Dự án là một cơ hội tuyệt vời cho các tổ chức và cá nhân để đạt được các mục tiêu kinh doanh và phi kinh doanh của họ hiệu quả hơn thông qua việc thực hiện thay đổi. Các dự án giúp chúng tôi thực hiện các thay đổi mong muốn một cách có tổ chức và giảm khả năng thất bại.

Các dự án khác với các loại công việc khác. (Ví dụ quy trình, nhiệm vụ, thủ tục…). Trong khi đó, theo nghĩa rộng nhất, một dự án được định nghĩa là một hoạt động cụ thể, hữu hạn, tạo ra kết quả có thể quan sát và đo lường được theo các yêu cầu đặt trước nhất định.

Đó là một nỗ lực để thực hiện thay đổi mong muốn đối với một môi trường theo cách được kiểm soát. Bằng cách sử dụng các dự án, chúng tôi có thể lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động của mình, ví dụ: xây dựng nhà để xe, chạy chiến dịch tiếp thị, phát triển trang web, tổ chức tiệc, đi nghỉ mát, tốt nghiệp đại học hoặc bất cứ điều gì chúng tôi muốn làm.

Đặc điểm chính của một dự án là gì?

Như sau định nghĩa đã cho, bất kỳ dự án nào cũng có thể được đặc trưng bởi các đặc điểm sau:

Tính tạm thời Đặc điểm chính này có nghĩa là mọi dự án đều có một khởi đầu hữu hạn và một kết thúc hữu hạn. Bắt đầu là thời điểm dự án được bắt đầu và khái niệm của nó được phát triển. Kết thúc đạt được khi tất cả các mục tiêu của dự án đã được đáp ứng. (Hoặc không được đáp ứng nếu rõ ràng là dự án không thể hoàn thành. Sau đó nó bị chấm dứt)
Thời gian giao hàng Bất kỳ dự án nào cũng nhằm mục đích sản xuất một số sản phẩm có thể cung cấp. Có thể là sản phẩm, dịch vụ hoặc một số kết quả khác. Việc giao hàng nên giải quyết một vấn đề hoặc nhu cầu được phân tích trước khi bắt đầu dự án.
Xây dựng tiến bộ Với tiến độ của một dự án, việc điều tra và cải tiến liên tục trở nên khả dụng. Tất cả điều này cho phép tạo ra các kế hoạch chính xác và toàn diện hơn. Đặc điểm chính này có nghĩa là các bước lặp kế tiếp của các quy trình lập kế hoạch dẫn đến việc phát triển các giải pháp hiệu quả hơn để tiến triển và phát triển dự án.

Một số đặc điểm khác của dự án – dự án tiếng anh là gì

Một dự án không phải là hoạt động hàng ngày thông thường được thực hiện bởi tổ chức mà nó là hoạt động cụ thể, không thường xuyên của khung thời gian khác nhau và khả năng tác động của doanh nghiệp trong thời gian dài. Một dự án điển hình có các đặc điểm sau:

Dòng thời gian: Một dự án có một dòng thời gian xác định với điểm bắt đầu và điểm kết thúc có thể đo lường được.
Tài nguyên: Một dự án có nguồn lực và nhân lực hạn chế.
Công cụ: Loại công cụ và kỹ thuật đặc biệt được sử dụng để quản lý dự án
Nhóm: Quản lý dự án yêu cầu nhóm đa dạng trải dài trên các phòng ban và chức năng
Ngoài các đặc điểm được liệt kê, một dự án thông thường là:
– Mục đích vì nó có một giao dịch mua hợp lý và có thể đo lường được
– Hợp lý vì nó có vòng đời nhất định
– Cấu trúc vì nó có sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nhiệm vụ và hoạt động của nó
– Xung đột khi nó cố gắng giải quyết vấn đề tạo ra một số loại xung đột
– Giới hạn bởi các nguồn lực sẵn có
– Rủi ro vì nó liên quan đến yếu tố rủi ro

Một số ví dụ về một dự án là:– dự án tiếng anh là gì

– Phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ mới
– Xây dựng một tòa nhà hoặc cơ sở
– Cải tạo nhà bếp
– Thiết kế một phương tiện giao thông mới
– Có được một hệ thống dữ liệu mới hoặc được sửa đổi
– Tổ chức một cuộc họp
– Thực hiện quy trình kinh doanh mới.

Các giai đoạn cần có của dự án là gì?

Một dự án điển hình được chia thành các giai đoạn sau. Mỗi giai đoạn của dự án thi công công trình xây dựng có tầm quan trọng và tác động riêng đến thành công chung của dự án.

 • Giai đoạn khởi đầu: Trong giai đoạn này của dự án, các phản hồi nhận được từ khách hàng được phân tích và động não được thực hiện để phát triển sản phẩm mới hoặc sửa đổi sản phẩm hiện có để đáp ứng nhu cầu mới.
 • Giai đoạn xác định dự án: Trong giai đoạn này, các nỗ lực của dự án được thực hiện để xác định giải pháp cho vấn đề do khách hàng đặt ra.
 • Nghiên cứu khả thi: Trong giai đoạn này, việc lập kế hoạch của dự án được thực hiện và các cột mốc xác định được thiết lập.
 • Thực hiện dự án: Trong giai đoạn này, tất cả các hoạt động và các mốc quan trọng được thiết lập trong giai đoạn trước được thực hiện một cách kịp thời và có trật tự. Giai đoạn này sử dụng tối đa của tất cả các tài nguyên.
 • Kết luận dự án: Đây là giai đoạn cuối của dự án. Trong giai đoạn này, sản phẩm hoặc dịch vụ cuối cùng được bàn giao cho đội ngũ vận hành để sản xuất thương mại.

QUẢN LÝ DỰ ÁN LÀ GÌ?– dự án tiếng anh là gì

Quản lý dự án tiếng Anh là gì? Quản lý dự án tiếng Anh là “Project management”

Quản lý dự án là gì?– dự án tiếng anh là gì

Quản lý dự án là rất quan trọng trong sản xuất hàng hóa và dịch vụ. Tạo ý tưởng để sản xuất sản phẩm hoặc dịch vụ cuối cùng, mỗi bước có thể được phân loại thành các dự án riêng lẻ. Bất kỳ dự án nào cũng cần một người quản lý dự án, người dẫn dắt dự án đến kết luận hợp lý của nó. Quản lý dự án có trách nhiệm bổ nhiệm các thành viên trong nhóm với các nền tảng khác nhau nhưng cần thiết trong việc hoàn thành dự án.

Quản lý dự án là nghệ thuật lập kế hoạch, kiểm soát và thực hiện dự án theo cách đảm bảo cung cấp thành công kết quả mong muốn. Nó được sử dụng rộng rãi trong các tổ chức như một tổ hợp các công cụ để cung cấp các mục tiêu và mục tiêu chiến lược.

Những lợi thế chính của việc sử dụng quản lý dự án trong môi trường kinh doanh của công ty có thể được mô tả như sau:

 • Thúc đẩy cải tiến và tăng cường quản lý của công ty thông qua việc thực hiện các ý tưởng của quản lý có sự tham gia. Dự án giúp nhân viên tham gia vào việc ra quyết định
 • Áp dụng phương pháp kỹ thuật hệ thống giúp xử lý rủi ro hiệu quả
 • Hoàn thành các thay đổi cụ thể có liên quan đến chiến lược của công ty
 

Hoạt động quản lý dự án– dự án tiếng anh là gì

Các hoạt động quản lý dự án chủ yếu được chia thành ba loại chính: Lập kế hoạch; Lập thời gian tiến độ công việc và Kiểm soát.

 • Lên kế hoạch: Hoạt động lập kế hoạch bao gồm xác định mục tiêu dự án, lập kế hoạch nguồn lực, v.v…
 • Lập thời gian tiến độ công việc: Các hoạt động lập kế hoạch bao gồm phát triển các cột mốc chi tiết và hướng dẫn cho dự án. Các hoạt động này được thực hiện điển hình trước khi bắt đầu thực tế của dự án.
 • Kiểm soát: Các hoạt động kiểm soát bao gồm phát triển các điểm kiểm soát ngân sách và tài chính, đo lường các nhiệm vụ theo lịch trình được thực hiện.
 

Các thành phần cốt lõi của quản lý dự án là:– dự án tiếng anh là gì

 • xác định lý do tại sao một dự án là cần thiết
 • nắm bắt các yêu cầu của dự án, chỉ định chất lượng của các sản phẩm, ước tính tài nguyên và thời gian
 • chuẩn bị một trường hợp kinh doanh để biện minh cho đầu tư
 • đảm bảo thỏa thuận và tài trợ của công ty
 • xây dựng và triển khai kế hoạch quản lý dự án
 • lãnh đạo và thúc đẩy đội ngũ giao dự án
 • quản lý rủi ro, vấn đề và thay đổi của dự án
 • giám sát tiến độ so với kế hoạch
 • quản lý ngân sách dự án
 • duy trì liên lạc với các bên liên quan và tổ chức dự án
 • quản lý nhà cung cấp
 • đóng cửa dự án một cách có kiểm soát khi thích hợp.
Tìm hiểu thêm: Dự án Empire State building là gì? Empire State có gì đặc biệt để người ta chú ý đến vậy?

Tại sao chúng ta cần quản lý dự án?

Quản lý dự án nhằm mục đích sản xuất một sản phẩm cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến một số thay đổi vì lợi ích của tổ chức đã thúc đẩy dự án. Đó là sự khởi đầu, lập kế hoạch và kiểm soát một loạt các nhiệm vụ cần thiết để phân phối sản phẩm cuối cùng này. Các dự án đòi hỏi quản lý chính thức là những dự án:

Quản lý dự án nhằm mục đích sản xuất một sản phẩm cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến một số thay đổi vì lợi ích của tổ chức đã thúc đẩy dự án. Đó là sự khởi đầu, lập kế hoạch và kiểm soát một loạt các nhiệm vụ cần thiết để phân phối sản phẩm cuối cùng này. Các dự án đòi hỏi quản lý chính thức là những dự án:

 • sản xuất một cái gì đó mới hoặc thay đổi, hữu hình hoặc vô hình;
 • có thời gian hữu hạn: bắt đầu và kết thúc xác định;
 • có khả năng phức tạp về công việc hoặc các nhóm liên quan;
 • yêu cầu quản lý thay đổi;
 • yêu cầu quản lý rủi ro.

Đầu tư vào quản lý dự án hiệu quả sẽ có một số lợi ích, chẳng hạn như:

 • cung cấp một khả năng lớn hơn để đạt được kết quả mong muốn;
 • đảm bảo sử dụng hiệu quả và giá trị sử dụng tốt nhất của tài nguyên;
 • thỏa mãn các nhu cầu khác nhau của các bên liên quan của dự án.

Khi nào chúng ta sử dụng quản lý dự án?

Các dự án tách biệt với các hoạt động kinh doanh thông thường và xảy ra khi một tổ chức muốn đưa ra giải pháp để đặt ra các yêu cầu trong một ngân sách và khung thời gian đã thỏa thuận. Các dự án đòi hỏi một nhóm người tạm thời đến với nhau để tập trung vào các mục tiêu dự án cụ thể. Do đó, làm việc nhóm hiệu quả là trung tâm của các dự án thành công.

Các dự án đòi hỏi một nhóm người tạm thời đến với nhau để tập trung vào các mục tiêu dự án cụ thể. Do đó, làm việc nhóm hiệu quả là trung tâm của các dự án thành công. Quản lý dự án liên quan đến việc quản lý các gói công việc riêng biệt để đạt được các mục tiêu cụ thể. Cách thức quản lý công việc phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Quy mô, ý nghĩa và sự phức tạp của công việc là những yếu tố rõ ràng: di dời một văn phòng nhỏ và tổ chức Thế vận hội chia sẻ nhiều nguyên tắc cơ bản, nhưng đưa ra những thách thức quản lý rất khác nhau. Mục tiêu có thể được thể hiện dưới dạng:

 • đầu ra (như tòa nhà HQ mới);
 • kết quả (chẳng hạn như nhân viên được di chuyển từ nhiều địa điểm đến trụ sở mới);
 • lợi ích (như giảm chi phí đi lại và quản lý cơ sở);
 • mục tiêu chiến lược (như tăng gấp đôi giá cổ phiếu của tổ chức trong ba năm).

Ai có quyền quản lý dự án?

Bất cứ ai và mọi người đều quản lý các dự án, ngay cả khi họ không chính thức được gọi là ‘người quản lý dự án’. Bao giờ tổ chức một sự kiện? Đó là một dự án bạn quản lý với một nhóm người, và quản lý dự án là kỹ năng sống cho tất cả mọi người. Chính thức hơn, các dự án mọc lên trong tất cả các ngành công nghiệp và kinh doanh:

 • Giao thông và cơ sở hạ tầng
 • CNTT
 • Sản xuất sản phẩm
 • Xây dựng và xây dựng
 • Tài chính luật