Làm Thế Nào Để Kiểm Soát Và Ngăn Chặn Chất Thải Công Nghiệp Cải Thiện Môi Trường?

27/02/2019  Tin Tức

Ngày nay, thế giới phải đối mặt với tác động bất lợi của biến đổi khí hậu do một ngành công nghiệp cùng với chất thải giữ nhà tiếp tục gắn kết ở mức độ không bền vững cao hơn nhiều. Chất thải công nghiệp là một trong những nguồn gây ô nhiễm nước và suy thoái môi trường chính ở tất cả các nơi trên thế giới.

Nền văn minh cũng sản xuất các sản phẩm chất thải và xử lý chất thải này là một thách thức đối với nhiều tập đoàn thành phố trên thế giới.

Làm Sao Để Giảm Thiểu Và Ngăn Chặn Chất Thải Công Nghiệp

Chất thải gây nguy hiểm đáng kể ngay lập tức hoặc trong một khoảng thời gian đối với đời sống của con người, thực vật hoặc động vật được phân loại là chất thải nguy hại. Phế thải công nghiệp là gì?

Trong khi giảm thiểu chất thải là việc sử dụng giảm thiểu nguồn và các phương pháp tái chế hợp lý với môi trường trước khi thu hồi năng lượng, xử lý hoặc xử lý chất thải.

Giảm thiểu chất thải là phương thức quản lý tốt nhất, nó mang lại nhiều lợi ích bao gồm lợi ích kinh tế chính của việc giảm mua nguyên liệu do đầu vào hiệu quả.

Chất thải độc hại, chất thải hóa học, chất thải rắn công nghiệp và chất thải rắn đô thị là những chỉ định của chất thải công nghiệp.

» Cần có những hướng dẫn phù hợp được đặt ra để chúng ta chỉ có thể loại bỏ chất thải từ nguồn.

» Một cách tiếp cận hai lớp nên được nghĩ đến để quản lý chất thải – phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm môi trường.

Phòng ngừa nhằm mục đích giảm thiểu chất thải công nghiệp tại nguồn trong khi vấn đề sau nhấn mạnh vào việc xử lý và xử lý chất thải.

Thực Hiện Quản Lý Chất Thải Công Nghiệp Tại Nguồn

Có thể cắt giảm phát sinh chất thải tại nguồn bằng các biện pháp đơn giản, rẻ tiền để sửa đổi quy trình sản xuất, thông qua thay đổi thiết kế nguyên liệu / sản phẩm và bằng cách sử dụng các kỹ thuật thu hồi / tái chế và tái sử dụng.

Để tránh xử lý thông qua việc sử dụng chất thải, điều quan trọng là từ quan điểm ô nhiễm môi trường cũng như lợi ích của các doanh nhân để tái chế và tái sử dụng chất thải do áp dụng thay đổi quy trình nhất định hoặc sử dụng công nghệ phát sinh thấp / không chất thải.

Giảm thiểu chất thải có thể được thực hiện ở nhiều nơi trong các quy trình công nghiệp. Giảm thiểu chất thải công nghiệp đòi hỏi lập kế hoạch cẩn thận, phát triển vấn đề sáng tạo, thay đổi thái độ, đôi khi đầu tư vốn và quan trọng nhất là một cam kết thực sự.

Phương pháp tối thiểu hóa chất thải

Cách Tiếp Cận Giảm Thiểu Chất Thải Công Nghiệp- Phòng Ngừa

Giảm thiểu và tái chế chất thải công nghiệp cần đưa ra các phương pháp cụ thể. Nói chung, các kỹ thuật giảm thiểu chất thải có thể được nhóm thành bốn loại chính áp dụng cho chất thải nguy hại cũng như không nguy hại.

Các nhóm này được đề cập dưới đây:

Quản Lý Hàng Tồn Kho Và Hoạt Động Cải Tiến

Các biện pháp như mua ít nguyên liệu sản xuất ít độc hại và không độc hại hơn, thực hiện phản hồi đào tạo và quản lý của nhân viên, phát minh và truy tìm tất cả các nguyên liệu thô, và cải thiện thực hành tiếp nhận, lưu trữ và xử lý nguyên liệu. Nó có thể là một ý tưởng tốt để đào tạo an toàn chính thức được thực hiện bởi nhân viên của bạn, như đào tạo trực tuyến 30 giờ OSHA.

Tái Chế Và Tái Sử Dụng

Đây là một trong những điểm quan trọng giúp ngăn chặn chất thải nguy hại. Nó bao gồm cài đặt các hệ thống vòng kín, tái chế trang web để sử dụng và trao đổi chất thải. Để giúp quá trình tái chế và tái sử dụng các vật liệu, sản phẩm được tốt, bạn nên tìm đến dịch vụ thu mua hàng thanh lý hoặc thu mua phế liệu để xử lý một cách hiệu quả nhất!

Sửa Đổi Thiết Bị

Sử dụng máy móc hoặc thiết bị hiệu quả cao tạo ra chất thải tối thiểu hoặc không có chất thải. Các biện pháp khác cần được thực hiện như sửa đổi thiết bị hiện có để tăng cường các tùy chọn phục hồi hoặc tái chế, thiết kế lại thiết bị hoặc dây chuyền sản xuất để tạo ra ít chất thải, cải thiện hiệu quả vận hành của thiết bị và duy trì chương trình bảo trì phòng ngừa nghiêm ngặt.

Thay Đổi Quy Trình Sản Xuất

Một thay đổi nhỏ trong quy trình sản xuất có thể cải thiện tình trạng nguy hiểm nói chung theo một cách lớn. Chất thải nguy hại là một mối phiền toái không chỉ đối với môi trường mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Một số bước bao gồm phân loại chất thải theo loại để thu hồi, thay thế không nguy hại cho nguyên liệu thô nguy hiểm, loại bỏ các nguồn rò rỉ và tràn, phân tách chất thải từ chất thải không nguy hại, thiết kế lại hoặc cải cách cho các sản phẩm ít nguy hiểm hơn và tối ưu hóa các phản ứng và sử dụng nguyên liệu.

Các sáng kiến được đề cập ở trên có thể giúp đạt được mục tiêu thân thiện với môi trường là giảm thiểu chất thải tại nguồn.